ನನ್ನ ತಂದೆ ಚತುರಂಗಯಲ್ಲಿ

• Мой отец Атака Фегателло ೧. e೪ Nf೬ ೨. Nc೩ c೬ ೩. Bc೪ Мой ход – e೬. • Hормальная бесплатный слон игра ೧. e೪ Nf೬ ೨. Nc೩ e೬ ೩. d೪ Bb೪ Если Bd೨, Я поставлю Bxc೩ Nxe೪,

Advertisement

Mes beaux souvenirs de la Garderie de arc en soleil.

Il y a une rason pourquoi j’ai choisi d’écrire en francais au lieu d’anglais. J’écris en Francais parce que cela aiderait à construire ma connexion à la langue française car si je veux regarder en arrière sur les bons vieux temps, les souvenirs sont en Francais et par conséquent, le Francais vraiment devient une parte… Continue reading Mes beaux souvenirs de la Garderie de arc en soleil.

Amin Ilocano pannakaammo daytoy

Ti Ilocano kankanta Isem Agbabaket Arak Dayang Dayang Manang Biday Pamulinawen Ti saritaan iti Ilocano nga rinugiakon Siak: Kablaaw तिता तेस्, mag-an? तेस्: Mayat met, masayaat met! Siak: No pampanunotem ti makagapu no ampay kinunak Kablaaw mag-an imbes a kumusta ka na, daytoy ti sungbat, agad-adalak iti Ilocano tatta. Kinunana ti ina ko nga agsasaoda… Continue reading Amin Ilocano pannakaammo daytoy